24/7 vikapäivystys - Soita 045 222 5821

Sähkösaneeraus nostaa kotisi arvoa ja turvallisuutta: Asiantuntijan opas

Upeat valaistukset lauteiden alla uudistuneessa modernissa saunassa
admin
23/02/2024

Mitä hyötyjä sähkösaneeraus tuo?

Sähkösaneeraus on toimenpide, joka nostaa asunnon arvoa ja parantaa kiinteistön turvallisuutta. Moderni sähköjärjestelmä edistää kodin tehokkuutta ja toimivuutta. Lisäksi asumismukavuus paranee sähkösaneerauksen myötä.

Kotisi arvo nousee sähköurakoinnilla

Sähkösaneeraus voi lisätä merkittävästi kotisi markkina-arvoa. Modernit järjestelmät ovat usein energiatehokkaampia ja vastaavat nykyajan vaatimuksia. Ajan tasalla oleva sähköjärjestelmä on myyntivaltti kiinteistöä myytäessä.

 • Energiatehokkuus: Modernit sähköjärjestelmät vähentävät energiankulutusta
 • Tekniset integraatiot: Mahdollistavat älykkäiden kodinkoneiden ja järjestelmien saumattoman käytön

Turvallisuuden parantaminen sähkösaneerauksen avulla

Turvallisuuden näkökulmasta sähkösaneeraus parantaa merkittävästi asunnon sähköturvallisuutta, sekä pienentää sähköpalon riskiä. Vanhat järjestelmät voivat olla ylikuormitettuja ja viallisia, jolloin sähköjärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä.

 • Suojajärjestelmät: Uudenaikaiset sulakkeet ja vikavirtasuojat parantavat sähköturvallisuutta
 • Standardit: Nykyaikaiset sähköasennukset suoritetaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä noudattaen.

Asiantuntijoiden toteuttama sähkösaneeraus varmistaa, että sähköasennukset tehdään asianmukaisesti. Ammattilaisten käyttö projektissa lisää luotettavuutta, sillä he tuntevat voimassaolevat säädökset ja standardit. Heidän osaamisensa avulla voidaan tunnistaa ja korjata mahdolliset vanhat asennusvirheet sekä varmistaa, että uusi järjestelmä on suunniteltu joustamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Sähkösaneeraus parantaa asumismukavuutta

Sähkösaneerauksen yhteydessä on mahdollista hyödyntää moderneja älykotijärjestelmiä Älyteknologian ansiosta sähkölaitteita voidaan ohjata etänä, mikä lisää sekä käyttömukavuutta että turvallisuutta. Sähkösaneerauksen myötä kotiin voidaan asentaa myös nykyaikaisia valaistusratkaisuja, jotka eivät ainoastaan kohenna asumismukavuutta vaan myös pienentävät sähkönkulutusta.

 • Älykotijärjestelmä: Myymämme KNX-älykotijärjestelmän avulla ohjaat kotisi tärkeimpiä toimintoja hallitusti
 • Etäohjaus: Nykyaikainen etäohjaus ja automatiikka optimoivat energiatehokkuuden

Miten sähkösaneeraus suunnitellaan?

Suunnittelussa huomioidaan sähkötyöt kokonaisvaltaisesti ja varmistetaan niiden toteutus nykyisten määräysten sekä standardien mukaisesti. Kyse on laajasta ammattitaitoa vaativasta kokonaisuudesta, jossa suunnitteluvaihe antaa eväät parhaimpaan lopputulokseen.

Sähkösaneerauksen alkukartoitus

Alkukartoitus on ensimmäinen askel sähkösaneerauksessa. Siinä arvioidaan nykyinen sähköjärjestelmä asennuksineen sekä tunnistetaan mahdolliset riskit ja päivitystarpeet.

 • Sähkökeskuksen tarkastus: Sähkökeskuksen uusiminen kuuluu yleensä sähkösaneeraukseen
 • Kuluneiden komponenttien tunnistaminen: Vanhentuneet ja vaurioituneet komponentit korjataan tai uusitaan turvallisuussyistä
 • Energiatehokkuus: Saneerauksen tavoitteena on aina energiatehokkaampi koti

Yksilöllinen suunnitelma

Kun alkukartoitus on valmis, laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Tämä sisältää suunnitelmat asennustöiden aikataulusta, materiaaleista sekä budjetista.

 • Aikataulu: Aikataulutetaan sähkötyöt niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän asukkaiden arkea
 • Määräykset ja standardit: Kaikki työt suoritetaan voimassaolevien säädösten ja turvamääräysten mukaisesti
 • Laitteet ja komponentit: Valitaan laadukkaat ja luotettavat laitteet, joilla varmistetaan pitkäikäinen ja turvallinen lopputulos
 • Kustannusarvio: Tehdään kustannusarvio, joka sisältää kaikki sähkösaneerauksen työt ja materiaalit

Projektin läpivieminen ammattilaisen toimesta varmistaa sen, että sähkötyöt täyttävät korkeat laatuvaatimukset. Ammattilaisen tekemä sähkösaneeraus tuo sinulle myös mielenrauhan projektinhallinnasta.

Sähkötyöt ja niiden toteutus

Sähkötyöt vaativat osaamista ja tarkkuutta. Sähkösaneeraus tulee suorittaa aina huolellisesti ja ammattitaidolla. Mitä laajempi sähkötoiden toteuttajan osaaminen on, sitä varmemmin myös asiakas on tyytyväinen lopputulokseen. Tämä ohjaa myös meidän tekemistä Sähkövirta Boströmillä.

Asennus on sähköurakoinnin näkyvin osa

Asennustyö on sähkösaneerauksen näkyvin työvaihe. Se käsittää uusien sähköjärjestelmien asentamisen ja vanhojen päivittämisen. Sähköasennusten yhteydessä tärkeässä roolissa ovat:

 • Sähkösuunnitelma: Suunnitelma on huolellisesti laadittu ja hyväksytty, kuvaten tarkasti kaikki tarvittavat asennustyöt.
 • Turvallisuusmääräykset: Kaikki asennukset tulee suorittaa voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
 • Ammattitaitoiset sähköasentajat: Vain pätevät asentajat saavat suorittaa sähkötöitä, jotta voidaan taata turvallinen ja laadukas lopputulos. Älä yritä korjata sähköjä itse, vaan palkkaa mieluummin sähkömies.
 • Laadukkaimmat komponentit: Käytettävien komponenttien ja tarvikkeiden on täytettävä standardit ja kestettävä aikaa.

Laadunvalvonta

Laadunvalvonta on kriittinen osa sähkötöiden toteutusta, jotta varmistetaan kaikkien työvaiheiden standardien mukainen suorittaminen. Laadunvalvonnan keskeisiä seikkoja ovat:

 • Työn tarkastus: Asennusten eri työvaiheiden säännöllinen tarkastus koko prosessin aikana sekä lopputarkastus.
 • Dokumentointi: Täydellinen dokumentointi tehdystä työstä ja käytetyistä materiaaleista tulevaisuuden ylläpitoa ja mahdollisia tarkastuksia varten.
 • Vikojen korjaus: Mahdollisten puutteiden tai virheiden nopea tunnistus ja korjaus osana laadunvarmistusprosessia.

Moderni sähkösaneeraus on järkevä investointi

Sähkösaneeraus on investointi, joka parantaa asumismukavuutta ja lisää kiinteistön arvoa. Moderni sähkösaneeraus hyödyntää uusimpia teknologioita ja standardeja. Näin varmistetaan asukkaille turvallinen, toimiva ja energiatehokas koti. 

Älykotijärjestelmät

Päivitys älykotijärjestelmiin tuo asuntoon nykyaikaista asumismukavuutta. Moderni älykotijärjestelmä tarjoaa parhaimmillaan arjen luksusta. Esimerkiksi KNX-järjestelmät muodostavat talotekniikan selkärangan, jossa laitteet ja järjestelmät yhdistetään keskitetysti. Tämä mahdollistaa valaistuksen, lämmityksen ja turvajärjestelmien tehokkaan hallinnan. 

Älykotijärjestelmän avulla voi:

 • Ohjata valaistusta ja lämpötilaa älypuhelimella
 • Tarkkailla ja optimoida energiankulutusta reaaliaikaisesti
 • Parantaa sisäilman laatua automatisoidun ilmanvaihdon avulla

Sähköurakointi parantaa energiatehokkuutta

Sähkötöiden avulla parannetaan oleellisesti kiinteistön energiatehokkuutta. Tämä tarkoittaa energiankulutuksen vähentämistä eli sähkölaskujen alentamista esimerkiksi seuraavin keinoin:

 • Vanhojen sähkölaitteiden vaihtamista energiatehokkaampiin malleihin
 • Nykyaikainen LED-valaistus, joka kuluttaa vähemmän energiaa
 • Etähallinta ja älykotijärjestelmät, jotka optimoivat energiankulutusta

Sähköisten järjestelmien päivitys edellyttää asiantuntevaa suunnittelua ja ammattitaitoisten sähköasentajien tekemää toteutusta.

Lainsäädäntö ja määräykset ohjaavat sähkösaneerausta

Sähkösaneeraus tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Näiden normien noudattaminen on välttämätöntä kodin arvon ja turvallisuuden kannalta.

Turvallisuusmääräykset

Sähköjärjestelmien saneerausprojekteissa turvallisuusmääräykset asettavat projektille standardit, joiden tarkoituksena on suojata asukkaita ja rakennuksia. SETI (Sähköteknillinen sertifiointi) laatii standardeja, jotka sähköturvallisuuslaki huomioi. Esimerkkejä tärkeistä turvallisuusmääräyksistä ovat:

 • SFS 6000 standardi, joka sisältää ohjeet turvallisille sähköasennuksille.
 • Paloturvallisuusmääräykset, jotka koskevat sähkölaitteistojen tulipaloriskien hallintaa.

Näiden määräysten noudattaminen yhdessä pätevän sähköasentajan kanssa takaavat sähkösaneerauksen kokonaislaadun ja turvallisuuden.

Sähköturvallisuuslaki

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) määrittelee sähkölaitteistojen ja laitteiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Sähkösaneerauksen yhteydessä on huomioitava lain seuraavat keskeiset kohdat:

 • Sähköasennukset edellyttää Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) hyväksymää pätevyyttä.
 • Asennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien henkilöiden tulee varmistaa sähköjärjestelmän turvallisuus sekä käyttöönottotarkastus.
 • Sähkölaitteistojen ja -asennusten tarkastukset on suoritettava määräajoin lain määrittelemällä tavalla.

Laki takaa myös, että sähkösaneerauksessa käytettävät materiaalit ja komponentit täyttävät säädettyjä turvallisuusvaatimuksia.

Toteuta sähkösaneeraus ammattitaitoisella tekijällä 

Valitessasi urakoitsijaa sähkösaneeraukseen, on tärkeää varmistaa urakoitsijan pätevyys ja perehtyä aiempien asiakkaiden antamiin arvosteluihin. Hyvät referenssit kertovat aina tekijän ammattitaidosta ja palvelusta. Nämä tekijät ovat avainasemassa koko projektin laadukkaassa lopputuloksessa. Kun urakoitsijalla on kokemus monipuolisista kohteista, niistä kertynyt ammattitaito ja näkemys takaavat onnistuneet projektit.

Sähköurakoitsijan pätevyys ja kokemus

Sähköurakointi vaatii laajaa asiantuntemusta ja pätevyyttä. Sähkötöiden tekijällä pitää olla voimassa oleva sähköurakoitsijan ammattipätevyys, joka takaa osaamisen turvallisuusmääräysten ja sähköasennusstandardien mukaisesti.

 • Pätevyystodistukset
  • Sähköturvallisuustutkinto
  • Ammattitutkinto tai vastaava koulutus
 • Kokemuksen merkitys
  • Laajuus ja monimuotoisuus sähkösaneerausprojekteissa
  • Erityisosaaminen esimerkiksi älykotijärjestelmistä
 • Palveluiden räätälöitävyys
  • Jokainen kohde on erilainen, joten siksi urakoitsijan olisi hyvä pystyä räätälöimään palvelunsa asiakas- ja kohdekohtaisesti
  • Laaja osaaminen mahdollistaa laajan palvelutarjonnan
 • Sähköpalvelut 24/7
  • Kun valitset hyvä urakoitsijan, saat samalla luotettavan huoltokumppanin
  • Paras sähköalan toimija pystyy tarjoamaan apua vika- ja huoltotöissä 24/7
  • Tuttu sähköurakoitsija voi auttaa myös myöhemmin muissa sähkötöissä, esim. ilmalämpöpumpun tai sähköauton latausaseman asennuksessa

Tarkista sähköurakoitsijan referenssit ja mahdolliset asiakaskokemukset

Asiakkaiden antamat referenssit ja arvostelut ovat korvaamaton tietolähde sähköurakoitsijan työn laadun ja luotettavuuden arvioimisessa. On suositeltavaa tutustua urakoitsijan aikaisempiin töihin ja pyytää suosituksia.

 • Tärkeitä seikkoja arvosteluissa:
  • Asiakastyytyväisyys
  • Aikataulussa ja budjetissa pysyminen
 • Referenssikohteiden tarkastelu:
  • Kohteiden monipuolisuus ja vaativuus
  • Vastaavatko aikaisemmat työt nykyisen projektin tarpeita

Yleisimmät sähkösaneerauksen haasteet

Sähkösaneeraus on keskeinen osa kiinteistön ylläpitoa, mutta siihen liittyy haasteita, jotka vaativat erityistä huomiota. Kaksi merkittävintä haastetta sähkösaneerauksissa ovat vanhat sähköjärjestelmät ja sähkötyön aikataulutus.

Vanhat sähköjärjestelmät

Vanhat sähköjärjestelmät ovat usein suurimpia huolenaiheita sähkösaneerauksissa. Järjestelmät saattavat olla vanhentuneet ja eivätkä vastaa nykyajan vaatimuksia. Vanhoissa järjestelmissä on tyypillisesti seuraavia ongelmia:

 • Sähköjohtojen kunto: Vanhat kaapelit voivat olla kuluneita tai vaurioituneita, mikä lisää sähköpalojen riskiä.
 • Suojaus: Vuosikymmenien takaiset sähköjärjestelmät eivät välttämättä tarjoa riittäviä suojamekanismeja, kuten vikavirtasuojia.
 • Kapasiteetin puute: Vanhat sähköjärjestelmät eivät välttämättä pysty käsittelemään nykylaitteiden aiheuttamaa kuormaa, mikä johtaa ylikuormitukseen.

Sähkötyön aikataulutus

Sähkötyön aikataulutus on toinen keskeinen haaste. Se vaatii huolellista suunnittelua ja koordinointia. Sähkötyöt on ajoitettava niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän kiinteistön normaalia käyttöä. Lisäksi sähkötyöt pitää aina toteuttaa turvallisuus edellä. Tyypillisiä aikataulun hallinnan haasteita ovat:

 • Työmaan saatavuus: Työ on sovitettava yhteen mahdollisten muiden remonttitöiden kanssa ja huomioitava asukkaiden normaali arki.
 • Aikatauluongelmat: Sähköasentajien saatavuus ja työmaan yllättävät viivästykset voivat heijastua koko sähkösaneerauksen aikatauluun.

Projektin aikataulutus ja hallinta on tärkeä osa kokonaisuutta. Me Sähkövirta Boströmillä olemme valmiina tarttumaan näihin haasteisiin ja hoitamaan projektit osaamisella sekä kokemuksella suunnittelusta asennukseen.

Sähkösaneeraus UKK

Tässä osiossa käsittelemme yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia sähkösaneeraukseen liittyen.

Kuinka paljon omakotitalon sähkösaneeraus yleensä maksaa?

Omakotitalon sähkösaneerauksen hinta vaihtelee suuresti kohteen koon, vaadittavan työn laajuuden ja valittujen materiaalien mukaan. Yleisesti hinnat liikkuvat useista tuhansista euroista ylöspäin.

Mitkä ovat sähkösaneerauksen yleisimmät työvaiheet?

Sähkösaneeraus alkaa yleensä sähköjärjestelmän nykytilan arvioinnilla, jota seuraa suunnittelu ja tarvikkeiden hankinta. Työvaiheisiin kuuluu vanhan kaapeloinnin purkaminen, uuden asentaminen, kytkentälaitteistojen päivitys, ja lopuksi järjestelmän testaus.

Milloin asunnon sähkösaneeraus kannattaa yleensä tehdä?

Sähkösaneeraus on ajankohtainen, kun asunnon sähköjärjestelmä ei täytä nykystandardeja tai siinä ilmenee toistuvia vikoja. Saneeraus on myös suositeltavaa ennen vanhan talon myyntiä tai kun tehdään muita laajoja remontteja.

Minkä verran sähkösaneeraus voi nostaa kotini arvoa?

Sähkösaneeraus voi nostaa kiinteistön markkina-arvoa merkittävästi, parantaen asumisen turvallisuutta, mukavuutta ja energiatehokkuutta. Arvon nousu riippuu muun muassa toteutetun saneerauksen laajuudesta.

Miten vanhan talon sähkökeskuksen uusiminen tapahtuu?

Vanhan talon sähkökeskuksen uusiminen alkaa suunnittelulla ja uuden keskuksen valinnalla. Työhön sisältyy vanhan keskuksen purku, uuden asennus, järjestelmän liittäminen ja testaus viranomaismääräysten mukaisesti.